Jord och Skog

Växtodlingen på gården är inriktad på vallproduktion, framför allt ekologiskt bete. Växtskyddsmedel och handelsgödsel används numera inte alls.

Gröna gårdar AB har kor, kalvar, kvigor och stutar betande här från tidig vår till sen höst. De flesta är av raserna Hereford och Aberdeen Angus. Köttet från betesdjuren är godkänt enligt KRAV.

Skogsbruket är en viktig del i gårdens verksamhet. Markerna bjuder på stora variationer med allt från bördiga dalar till karga berg med vindpinade träd. I skyddade delar växer främst planterad gran.

Skogen är certifierad både enligt PEFC och FSC. Det innebär att kraven på skonsam och hållbar skötsel är högt ställda.

En del av skogen sköts dessutom enligt speciella reservatsregler. Det gäller främst områden med värdefull lövskog och andra höga naturvärden. 

Jord och skog - Morlanda Säteri